Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.idealform.eu

§1 Regulacje wstępne

1.1 Sklep internetowy, działający pod adresem www.idealform.eu prowadzony przez IdealForm Natalia Gosztyła z siedzibą w Lutczy, pod adresem Lutcza 800, 38-112 Niebylec, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8191606739 REGON 360192779. Umożliwia kupowanie towarów z zakresu artykułów użytku domowego pod adresem www.idealform.eu.

1.2 Dane kontaktowe: Tel. 889 022 220 e-mail biuro@idealform.eu nr rachunku bankowego 35 1050 1562 1000 0092 0416 9677

§2 Postanowienia ogólne.

2.1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.idealform.eu .

2.2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu najpóźniej w chwili dokonywania zamówienia.

2.3. Każda zmiana regulaminu jest na bieżąco publikowana na stronie www.idealform.eu w zakładce Regulamin.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Kupującym a IdealForm Natalia Gosztyła zwanym dalej Sprzedawcą.

2.5. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

2.6. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego

§3 Zasady dokonywania zakupów

3.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.idealform.eu służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów użytku domowego za pośrednictwem sieci Internet.

3.2 Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę.

3.3. Jeżeli przy opisie produktu widnieje informacja „dostępny”, oznacza to, że dany produkt jest na stanach magazynowych i termin realizacji zamówienia trwa do 7 dni roboczych.

3.4. Jeżeli przy opisie produktu widnieje informacja „dostępny na zamówienie”, oznacza to, że danego produktu nie ma na stanach magazynowych, co wiąże się ze złożeniem zamówienia u producenta, a termin realizacji zamówienia wydłuża się do 20 dni roboczych.

3.5. Terminy, o których mowa liczone są od momentu wpłynięcia zapłaty Kupującego za zakupiony produkt na konto Sprzedawcy do chwili dostarczenia przesyłki na adres podany w zamówieniu Klienta.

3.6. W przypadku braku zapłaty za zamówiony produkt do 7 dni od złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

3.7. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminy Sklepu Internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2014 Poz. 827 ), i akceptuje jego postanowienia.

3.8. Ceny podawane w sklepie internetowym są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Cena podana przy każdym towarze ceną brutto i jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego

3.9. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu w postaci faktury wystawianej przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

3.10. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.

3.11. System Sklepu Internetowego działa prawidłowo w najnowszych wersjach następujących przeglądarek: FireFox, Chrome, Opera, Safari, IE.

§4. Formy płatności i ceny

4.1. Zamawiający dokonuje płatności poprzez dokonanie przelewu na nr konta bankowego sprzedawcy w banku ING Bank Śląski S.A. o nr 35 1050 1562 1000 0092 0416 9677 lub za pomocą płatności internetowych online.

4.2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§5. Warunki i ceny dostawy towarów

5.1. Kupujący w procesie akceptując warunki niniejszego regulaminu wyraża zgodę na wysyłkę zamówionych towarów poprzez kuriera UPS

5.2. Koszt dostawy wynosi:

W przypadku zamówienia o wartości poniżej 500 zł – 14,99 zł

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 500 zł – 0 zł

§6 Reklamacje

6.1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towaru powstałe bądź ujawnione w okresie 2 lat od jego wydania Kupującemu.

6.2.Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady lub podczas używania ujawnią się w nim wady, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny +48 889 022 220 lub e-mailowy: sklep@idealform.eu w celu opisania sytuacji oraz wady. Gdy wada podlega rękojmi prosimy o odesłanie zakupionego produktu na adres IdealForm, Lutcza 800, 38-112 Niebylec.

6.3.Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6.4.Do reklamowanego towaru należy dołączyć Wniosek reklamacyjny wraz z dowodem zakupu towaru lub wskazaniem innych dowodów zakupu towaru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Wzór wniosku reklamacyjnego stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu oraz znajduje się w stopce Sklepu w zakładce „Informacje”.

6.5.Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W tym samym terminie Kupujący powinien zostać powiadomiony o wyniku reklamacji.

6.6.W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie w rozsądnym czasie przywrócony do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Reklamującego chyba, że żądanie Reklamującego będzie niemożliwe do spełnienia przez Sprzedawcę lub będzie wymagać nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim z możliwych roszczeń, w takiej sytuacji Sprzedawca zaproponuje inne rozwiązanie.

6.7.Zamawiający ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.

§7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.Kupujący może w terminie 30 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania powyższego terminu konieczne jest dołączenie wypełnionego formularza Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu oraz jest dostępny na stronie Sklepu w zakładce „Do pobrania”. Formularz może być przesłany również drogą elektroniczną.

7.2.Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania Oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostawy. Zwrot kosztów nastąpi w taki sam sposób jak sposób płatności, jakiego użył Kupujący chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób.

7.3.Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy zwrócić towar Sprzedawcy. Jeżeli Zamawiający nie wywiąże się z obowiązku zwrotu towaru w terminie, Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania. W związku z powyższym Sprzedawcy nie będzie zobowiązany do zachowania termin określonego w pkt 7.2.

7.4. Kupujący, który odstąpi od Umowy ponosi bezpośrednie koszty odesłania towaru do Sprzedawcy

§8. Ochrona danych

8.1.Wypełnione dane osobowe w formularzu zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.), będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobą trzecim.

8.2.Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom do celów innych niż związanych z realizacją zamówienia.

8.3.Dostęp do danych osobowych posiada administrator sklepu internetowego www.idealform.eu, oraz każdy Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.

§9. Postanowienia końcowe

9.1 .Niniejszym Regulaminem został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a także w zakresie w jakim regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego.

§10. Załączniki

10.1. Formularz reklamacyjny (PDF)

10.2. Formularz odstąpienia od umowy (PDF)

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl